ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 20|1998, 9-27


Vassilis Kremmydas, Coût deproduction et rendement. Les investissementsdans les bateaux de commerce pendant la première moitié du XIXe siècleLe registre manuscrit de P. Tramountanas, de Hydra, déposé à la BibliothèqueNationale de Grèce, offre des renseignements sur les frais deconstruction de deux bateaux (fabriqués en 1818 et en 1848), ainsi quesur les détails de certains des voyages effectués. Il s'agit des donnéesnous permettant de calculer, pour la première fois, le rapport proportionelentre le coût de construction et le rendement des investissementsdans les bateaux de commerce; aussi, sommes-nous désormais en mesurede connaître les constituantes du coût de construction ne serait-cequ'approximativement bien entendu: salaires ouvriers 32%-35%; bois deconstruction naval 20%-25%, autres dépenses (frais de logement et desubsistance du personnel, matériaux et frais de transport etc.) 40%-48%.Les renseignements concernant les voyages effectués et le commerceexercé par ces bateaux nous permettent de supposer des rendementssuffisament importants pour garantir l'amortissement relativement rapidedu capital investi, et ceci à des dates (après 1818 et après 1848)qui ne comptent pas parmi les meilleures périodes pour la marine marchandegrecque.Enfin, le contenu du manuscrit présente, parablélement, un intérêtplus général, car il témoigne des étapes de la construction navale, depuisl'accord entre les investisseurs jusqu'aux modalités d'engagement et letravail des ouvriers ou le montant de leurs rémunération selon leur différentsmétiers.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: