Your search for "" gave back 8670 results.

Anthony KALDELLIS, The Social Scope of Roman Identity in Byzantium: An Evidence-Based Approach, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 173-210


 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Έχουν προταθεί προσφάτως αντίθετες ερμηνείες αναφορικά με την κοινή διαπίστωση ότι οι Βυζαντινοί «αυτοαποκαλούνται Ρωμαίοι». Σύμφωνα με μία άποψη, το Βυζάντιο ήταν ρωμαϊκό έθνος-κράτος, ενώ αντιθέτως έχει υποστηριχθεί επίσης ότι η ρωμαϊκή ταυτότητα ήταν αποκλειστικότητα μιας αριθμητικά περιορισμένης «ελίτ». Το παρόν άρθρο χαρτογραφεί για πρώτη φορά την κοινωνική εμβέλεια της ρωμαϊκής ταυτότητας, όπως προκύπτει από τις γραπτές πηγές: ποιούς εννοούσαν οι Βυζαντινοί και οι Άραβες συγγραφείς, όταν χρησιμοποιούσαν τον όρο «Ρωμαίοι»; Οι Ρωμαίοι ήταν ένα στενό κοινωνικό-οικονομικό στρώμα ή είχαν συνείδηση ότι αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της αυτοκρατορίας; Από την ανάλυση των κειμένων προκύπτει ότι η ρωμαϊκή ταυτότητα δεν περιοριζόταν στην πολιτικοκοινωνική ελίτ της αυτοκρατορίας, αλλά αφορούσε σε όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην επαρχία. Η αντίθετη ερμηνεία περί ελίτ βασίζεται σε παραπλανητικές σύγχρονες θεωρίες και όχι στις πρωτογενείς πηγές.


Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 211-238


This paper intents to investigate the terminology used in Byzantine sources for the description of large scale population movements (migration). It also examines the factors causing migrations, their effects, as well as the social and political role of the migrants in their host regions. The often fragmented and scattered evidence in the available primary sources of the period under examination indicates frequent, as well as large movements of population. These movements involve primarily people who flee war zones or conquered areas in search of a safer region within the borders of the Byzantine State. Apart from population movements triggered by military operations, migrations were also caused  by political and religious conflicts, natural disasters, epidemics, economic needs and the imperial initiative. Movements of population caused by enemy attacks were provisional, if these attacks did not result to the permanent conquest of a city or region.  If, however, certain regions were irrevocably lost to the enemy, then the migration of the former inhabitants of these regions was permanent. The people who moved to the urban centers of this period were gradually incorporated in the economic and social life of the host areas, contributing thus significantly to a much needed regeneration, especially under the turbulent conditions of the late byzantine period.


Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ.. ISBN 978-960-6736-19-3, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 403-411


Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ. ISBN 978-960-6736-19-3


George KARDARAS, A re-approach of Procopius’ ethnographic account on the early Slavs, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 239-257


 H εθνογραφική διήγηση του Προκόπιου για τους πρώιμους Σλάβους.Μία επαναπροσέγγιση Στο έργο του Υπέρ των πολέμων, ο βυζαντινός ιστοριογράφος Προκόπιος παραθέτει μία σύντομη εθνογραφική διήγηση για τους πρώιμους Σλάβους (Σκλαβηνούς και Άντες), η οποία είναι η πρώτη χρονικά ως προς αυτό το θέμα. Μισό αιώνα αργότερα, εμφανίζεται η δεύτερη, και διεξοδικότερη, στο Στρατηγικόν του Μαυρικίου. Αν και η γενικότερη αξιοπιστία του Προκόπιου ως ιστοριογράφου δεν αμφισβητείται, το συγκεκριμένο απόσπασμα εμφανίζει πλήθος κοινών τόπων και πληροφοριών οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από τον μελετητή, καθώς σχετίζονται κυρίως με την ευρύτερη φιλολογική-εθνογραφική παράδοση για τους βόρειους βαρβάρους. Ορισμένα από τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν στην πραγματικότητα νομαδικούς ή γερμανικούς λαούς ενώ ο ίδιος ο Προκόπιος σε άλλα σημεία του έργου του παραθέτει συμπληρωματικές πληροφορίες, π.χ. για την πολεμική τέχνη των Σλάβων, οι οποίες απουσιάζουν από την εθνογραφική του διήγηση. Αν και ο Προκόπιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της παρουσίας των Σλάβων στον βυζαντινό στρατό, η εθνογραφική του διήγηση μάλλον δεν προσφέρει μία αυθεντική εικόνα γύρω από τους Σλάβους στα μέσα του 6ου αιώνα, καθώς προσάρμοσε τη σχετική με αυτούς περιγραφή  στα παραδοσιακά εθνογραφικά πρότυπα για τους βόρειους βαρβάρους.


Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 315-346


The Papanikolaou Foundation codex ΙΖ΄/29=35 in Komotini is described for the first time in this article, in which it is proved that the codex is the former manuscript of Zakynthos, no. 12 on the N. Katramis list. The Cretan monk Ieremias the Sinaite is the scribe of the manuscript and he is proved to be the same person as Ieremias Maggafouris. The manuscripts copied by him are seven according to the bibliography and my research. The Komotini manuscript was written on the Sinaitic Metochion of Chandax and it was probably transferred to Zakynthos by Antonios Kourtezas after the conquest of Crete by the Turks (1669). Nikolaos Katramis found the manuscript and described it thoroughly in 1880. Papanikolaou purchased the manuscript later and added it to his collection.


Κωνσταντίνα ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ, Πλινθευτές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 259-313


Brickmakers, Tilemakers and Kilns in the Byzantine and Post-ByzantinePeriods. Detecting Textual and Iconographic Evidence. Textual sources can add further information to the archaeological evidence concerning the manufacture and production of bricks and tiles in the Byzantine and post-Byzantine times. Through a variety of texts one can get a better idea about the brick and tile workshops and the production process. As far as the life of craftsmen is concerned, one may partially approach issues, such as their working conditions, payment and social status.In this paper we  also attempt to gather and present all terms concerning the brick and tile production, as well as the terms employed for the craftsmen involved in the production. The terms in question appear in hagiographical texts and other written sources. The information revealed in textual sources is further enriched by iconographic evidence, that has not been adequately studied previously.


Grigorios PAPAGIANNIS, Quisquilia and methodological suggestions on the occasion of the Eustathius’ Letters, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 347-366


 Με αφορμή την έκδοση των Επιστολών του Ευσταθίου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, στο πρώτο μέρος (Α) του άρθρου διατυπώνονται σκέψεις για τον τρόπο χειρισμού των «δευτερευόντων» ζητημάτων κατά την κριτική έκδοση ενός βυζαντινού κειμένου: του τονισμού, της στίξης, της συνένωσης των λέξεων. Σχετικά με τον τονισμό και την συνένωση των λέξων τονίζεται ότι θα ήταν ασφαλές να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του συγγραφέα, όπως αυτές φαίνονται στα αυτόγραφά του. Αντίθετα, στο ζήτημα της στίξης προτείνεται να ακολουθούνται οι σύγχρονες πρακτικές και συμβάσεις, καθώς αν υιοθετηθεί η στίξη των μεσαιωνικών χειρογράφων (ακόμη και των αυτογράφων), θα προκληθεί σύγχυση στον σύγχρονο αναγνώστη, χωρίς ιδιαίτερο όφελος. Στο δεύτερο μέρος (Β) επισημαίνονται «αλλαγές» που θα έπρεπε να γίνουν στα ευρετήρια της έκδοσης των Επιστολών (αλλά και στο λεξικό LBG) με βάση την έρευνα που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση μέχρι σήμερα. Τέλος, ύστερα από τη διαπίστωση ότι και οι εκδόσεις και τα επιστημονικά λεξικά πρέπει να μπορούν να αναθεωρούνται συνεχώς, προτείνεται η δημιουργία ηλεκτρονικών εκδόσεων στο διαδίκτυο, που θα παρέχουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, ενώ για τα λεξικά δίνεται το παράδειγμα μιας διαδικτυακής «εφαρμογής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία ψηφιοποιούνται και αναρτώνται σταδιακά όλα τα επιστημονικά λεξικά της Ελληνικής, αλλά και όπου μπορούν να δημοσιεύονται και σποραδικές λεξικολογικές παρατηρήσεις, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός «ζωντανού» διαχρονικού λεξικού της Ελληνικής


Διονύσιος ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ, Βυζάντιο και ρωμαϊκό πρωτείο κατά τον 11ο αιώνα: Το πρόβλημα της συνειδητοποίησης των παπικών αξιώσεων, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 367-400


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του προβλήματος της συνειδητοποίησης εκ μέρους των Βυζαντινών του 11ου αιώνα των παπικών αξιώσεων για πρωτοκαθεδρία και οικουμενική δικαιοδοσία, όπως αυτό προβάλλει μέσα από την “σιωπή” των πηγών.


Ioannis TELELIS, Book Review: EMMANUEL PASCHOS - CHRISTOS SIMELIDIS, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hackensack, NJ: World Scientific 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 413-423


Book Review::  EMMANUEL PASCHOS - CHRISTOS SIMELIDIS, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hackensack, NJ: World Scientific 2017


Eυγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία: JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017, 185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 425-428


JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange:  Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 20172,  185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5

Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: