Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Βιβλιοκρισία:Ειρηνη-Σοφια Κιαπίδου (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, σελ 288. ISBN 978-960-6736-19-3, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 403-411


Βιβλιοκρισία:Ειρηνη-Σοφια Κιαπίδου (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, σελ288. ISBN 978-960-6736-19-3

Follow EKT: