Μαρία Νιάρη, Eξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Η περίπτωση ελέγχου οχήματος από απόσταση, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13|2017, 54-64


Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης μιας δράσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σχολική δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης που έλαβε χώρα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως συνεργατικής μάθησης σε δύο ΕΠΑΛ/ΣΕΚ της Δράμας και της Αθήνας κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Αντικείμενο προς γνωστική επεξεργασία και πρακτική καλλιέργεια δεξιότητας ήταν ο «έλεγχος οχήματος» από απόσταση. Τααποτελέσματα από την εφαρμογή της δράσης πιστοποιούν την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της εστιασμένης συνεργατικής επικοινωνίας ως στοιχείων που ενισχύουν και προάγουν τη μάθηση σε εξ αποστάσεως συγχρονικό συνεργατικό περιβάλλον στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και την καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η επιτυχής εφαρμογή της δράσης παρέχει πλήθος δυνατοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς και συνεισφέρει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όπως διάγνωση, επισκευή, οδική βοήθεια κ.ά. από απόσταση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: