Ελευθέριος Πρωτοπαπάς, Έρπουσα ροή σε αξονοσυμμετρικά συστήματα συντεταγμένων, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 8|2012, 100-109


Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην επίλυση της έρπουσας ροής (ροή Stokes) σε αξονοσυμμετρικά συστήματα συντεταγμένων με έμφαση στο σφαιρικό και τα σφαιροειδή συστήματα συντεταγμένων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: