Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι, , 2|1894, 136-146


Μη διαθέσιμη περίληψη 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: