Ευάγγελος Λιότζης, Διαβούλευση και ηλεκτρονική διαβούλευση: Συναποφασίζοντας με τους πολίτες, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 13-34


Στο άρθρο εξετάζονται οι έννοιες της διαβούλεοσης και της ηλεκτρονικής διαβούλεοσης οι οποίες, ως διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη χάραξη κρατικών πολιτικών, οιοθετούνται όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Στο πλαίσιο αστό, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η διάκριση της διαβούλεοσης από τις κλασικές μορφές διαλόγου και να καταγραφούν οι επιμέρους διαστάσεις και μέθοδοι των διαβοσλευτικών διαδικασιών. Παρουσιάζονται επίσης ορισμένα αποτελέσματα από τη διενέργεια διαβοολεύσεων και γίνεται ειδική αναφορά στις διαβουλευτικές ψηφοφορίες.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: