Δημήτρης Γκούσκος, Συλλογικά ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διαβούλευση: Προς μια νέα σύνθεση;, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 35-56


Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αντιπαραβολής των ιδεών ιίου διέπουν την ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων με τους όρους που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων εξηγείται ως τεχνολογικά και ιδεολογικά απότοκη μιας σειράς πρόδρομων ιδεών όπως η ομότιμη συνεργασία, η εμπιστοσύνη στον πλούτο των δικτύων, στη σοφία και στην προθυμία των ανθρώπινων ομάδων, το λογισμικό ανοικτού κώδικα, το ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο και η οικονομία του δώρου, οι οποίες συνθέτουν ένα πλαίσιο καινοτομίας και δημιουργικότητας. Η έννοια της διακυβέρνησης, από την άλλη πλευρά, προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της έκφρασης της γνώμης των πολιτών ως αναγκαίου όρου και συναντιέται με ενδιαφέροντα τρόπο με εφαρμογές των συλλογικών ψηφιακών μέσων όπως αυτές που παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της εργασίας. Στην έξοδο της ανάλυσης αυτής, επισημαίνονται δυσκολίες που συνοδεύουν την ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων, αλλά και η ανάγκη να μετασχηματιστεί η ίδια η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς μορφές περισσότερο συλλογικές και ευέλικτες, αναδεικνόοντας στη βασική της εννοιολόγηοη τις αξίες της συνεργασίας και της δημιουργικότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: