Άγγελος Τσακανίκας, Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην καινοτομία των επιχειρήσεων, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 91-113


Στην εργασία αυτή εξετάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των κλάδων πληροφορικής και επικοινωνιών όπως έχουν εξελιχθεί κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και αναλύεται ο ρόλος τους στη βελτίωση των καινοτομικών επιδόσεων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η υπόθεση που υπονοείται είναι ότι, παρόλο που η πορεία αυτών των κλάδων δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση του καινοτομικού αποτελέσματος, η μεγέθυνση τους και η βελτίωση των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρουν μπορεί να μοχλεύσει πόρους, δεξιότητες και γνώση σε άλλους κλάδους επιτρέποντας τελικά καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο του εθνικού παραγωγικού συστήματος. Άλλωστε, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι τεχνολογίες υποδομής που επηρεάζουν οριζόντια το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας και αφορούν όλους τους κλάδους. Έτσι, ακόμη και παραδοσιακοί κλάδοι μπορούν να ωφεληθούν και να βελτιώσουν την καινοτομική τους συμπεριφορά, καθώς η χρήση τους καθίσταται ανεξάρτητη και εξίσου σημαντική με την παραγωγή των ΤΠΕ. Στην εργασία αξιοποιούνται τα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας, σε δείγμα 800 επιχειρήσεων, για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην καινοτομία και την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: