Βασιλική Γεωργιάδου, Zeev Sternhell, Ο Αντι-Διαφωτισμός. Από τον 18ο αιώνα ως τον Ψυχρό Πόλεμο, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 239-250


Zeev Sternhell, Ο Αντι-Διαφωτισμός. Από τον 18ο αιώνα ως τον Ψυχρό Ilohpo[Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide], μτφρ.: Av. Καρακατσοό-λη, επιμ.: Α. Κιούπκιολης, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2009,627 σελ.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: