Ιωάννης Παντελάδης, Ασυμμετρίες και ανισότητες στον ελληνικό χώρο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137|2012, 51-84


Με τη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύεται η δυναμική της συγκλίσεως του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των νομών (περιφερειακών ενοτήτων) της Ελλάδας στα πλαίσια της περιόδου 1981-2008. Τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με την υπό συνθήκη β-σύγκλιση (conditional β-convergence) και τη σ-σύγκλιση (σ-convergence) δείχνουν με τρόπο εναργή τη συγκρότηση επιμέρους χωρικών ενοτήτων με διακριτά χαρακτηριστικά, γεγονός που υποδηλοί την ύπαρξη διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η εν λόγω περίοδος είναι σημαντική για την εξέλιξη των χωρικών ανισοτήτων, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και, κατ' επέκταση, με την ίδια τη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η πορεία της οποίας επηρεάζει ασύμμετρα την κατανομή των παραγωγικών συστημάτων των ευρωπαϊκών περιφερειών και, επομένως, τα επίπεδα και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: