Νίκος Λέανδρος, Η «ΚΡΙΣΗ» ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134|2011, 237-255


Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο εθνικός και περιφερειακός Τύπος πρόβαλε την οικονομική και κοινωνική κρίση, ενώ, παράλληλα, εξετάζεται η επίδραση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην οπτική που υιοθετούν τα Μέσα. Ως σώμα εργασίας επιλέχτηκαν δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας με την υψηλότερη μέση ημερήσια κυκλοφορία το 2010, που ανήκουν σε ομίλους με ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες, και δύο από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του περιφερειακού Τύπου που ανήκουν σε ανεξάρτητες εκδοτικές επιχειρήσεις. Η μέθοδος που εφαρμόσαμε είναι η κλασική θεματική ανάλυση καθώς και η «ανάλυση λόγου» που εστιάζει σε γλωσσολογικής φύσης φαινόμενα, ενώ η περίοδος μελέτης ορίστηκε από τις 24 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2010.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: