Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος, Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132|2010, 171-196


Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα τα θέματα της διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης των ηλικιωμένων καθίστανται ιδιαίτερα επιτακτικά. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ευρώπη παρουσίασαν σημαντικά χρηματοδοτικά ελλείμματα και αδυναμίες ικανοποίησης των μακροχρόνιων συνταξιοδοτικών απαιτήσεων. Επιπλέον, παρουσίασαν αδυναμίες είσπραξης των κοινωνικών εισφορών καθώς και διαχείρισης των συνταξιοδοτικών παροχών, με αποτέλεσμα την ανισοκατανομή των συντάξεων και την ανάγκη χάραξης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής για την ικανοποίηση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας των ασφαλιστικών φορέων. Στη μελέτη αυτή διερευνούμε τις ανισότητες στις εισφορές στην Ελλάδα σε δέκα ασφαλιστικούς φορείς και τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες ανισότητες στις συνταξιοδοτικές παροχές για τη περίοδο 1982 -2003. Επιπλέον, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων στις συντάξεις στις χώρες της ΕΕ-15 και διαπιστώνεται ότι οι ανισότητες αυξήθηκαν στη χώρα μας. Η υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης στις συντάξεις είναι άμεσης προτεραιότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: