Χαρά Στρατουδάκη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 142|2014, 3-39


Η εργασία μας επιχειρεί να αφουγκραστεί τα πραγματικά υποκείμενα της εθνικής ταυτότητας: τα μέλη του έθνους. Αξιοποιώντας ως αφετηρία την έννοια των «σημάνσεων» της ταυτότητας, ιχνηλατεί τις διαδρομές της εθνικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών σχολείων του Νομού Αττικής. Με οδηγό τις σημάνσεις που αναφέρονται στον ιδανικό και πραγματικό εθνικό εαυτό, τον εθνικό χρόνο και τον υποκειμενικό ορισμό του έθνους, οδηγείται σε τέσσερις διαφορετικές ταυτοτικές αφηγήσεις, τέσσερις εκδοχές της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: