Ειρήνη Χιωτάκη-Πούλου, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΑΣ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131|2010, 3-32


Στην παρούσα εργασία θέτουμε ως αντικείμενο μελέτης τη λεγόμενη «γενιά των700 ευρώ», υπό μία κοινωνιολογική προσέγγιση, με κύριους στόχους, πρώτον,να απαντήσουμε στο αν πρόκειται για μία ομοιογενή κοινωνική ομάδα και στοαν είναι κοινωνικά κατασκευασμένη και, δεύτερον, να αναδείξουμε τον τρόποσύνθεσης και παρουσίας της στην ελληνική κοινωνία. Στην προσπάθεια μαςαυτή συνδυάζουμε τις θεωρητικές προτάσεις του Ρ. Bourdieu και του Κ.Mannheim σχετικά με την κοινωνική κατασκευή της νεολαίας και τη διαδοχήτων γενεών με εκείνη του Ζ. Bauman για την κατανάλωση, και αναζητάμε τοντρόπο ανάδυσης της γενιάς αυτής μέσω του ημερήσιου Τύπου, εφαρμόζοντας τηθεματική ανάλυση περιεχομένου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: