Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130|2009, 3-30


Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις δεν φαίνεται να συνιστά προτεραιότητα στην ατζέντα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις συλλογικής ρύθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης απουσιάζει η ουσιαστική συμφωνία εργοδότη και σωματείου ή συμβουλίου εργαζομένων. Από την άλλη μεριά, τα οφέλη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από τον κοινό προγραμματισμό της επιμόρφωσης του προσωπικού, σε συνάρτηση με τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης, συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας συλλογικής ρύθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις, προκειμένου, αφενός, να ενισχυθεί η αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συναίνεση για τη διαχείριση των επαγγελματικών ικανοτήτων, την αντιμετώπιση των αλλαγών και τη ρύθμιση της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: