Χρυσούλα Δενδρινού, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 61-74


Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων εγκληματικότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: