Νικόλαος Τζιφάκης, Τα διεθνικά δίκτυα πολιτικής και οι διεθνείς ΜΚΟ ως φορείς προαγωγής της ανθρώπινης ασφάλειας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 121-143


Δημόσιοι και ιδιωτικοί δρώντες συστηματικά διαβουλεύονται, συνεργάζονται και συντονίζονται για τη διαχείριση ζητημάτων ανθρώπινης ασφάλειας στα πλαίσια διεθνικών δικτύων πολιτικής. Το άρθρο αναλύει τη λειτουργία αυτών των δικτύων, εστιάζοντας στη συμμετοχή των διεθνών ΜΚΟ (ΔΜΚΟ). Η βασική διαπίστωση του άρθρου είναι ότι η συνεισφορά των ΔΜΚΟ (και κατ’ επέκταση άλλων ιδιωτικών δρώντων) στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων δεν είναι μόνιμη και σταθερή. Αντιθέτως, διαφοροποιείται ανά περίπτωση και επηρεάζεται τόσο από τις λειτουργίες και τους ρόλους που οι δρώντες αυτοί καλούνται να επιτελέσουν, όσο και από τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτύων πολιτικής στα οποία συμμετέχουν.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: