Σταύρος Π. Κυριακίδης, Θύτες και θύματα: Ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης της θυματοποίησης στο σχολείο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 122|2007, 93-106


Το άρθρο αποτελεί μια επιλεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τη θυματοποίηση στο σχολικό περιβάλλον. Αναφέρονται οι ορισμοί της θυματοποίησης, η έκταση του φαινομένου, οι διάφορες μορφές της θυματοποίησης, τα χαρακτηριστι­κά των θυτών, τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, τα μέρη του σχολικού χώρου όπου συνήθως λαμβάνει χώρα. Ακόμη, παρουσιάζονται οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της θυματοποίησης και οι τυχόν διαφορές που υπάρχουν σύμφωνα με την ηλικία, οι θεω­ρητικές προσεγγίσεις που έχουν επιχειρήσει να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό, ενώ μεθοδολογικά εξετάζονται οι τρόποι και οι κλίμακες που καταγράφουμε τη θυματο­ποίηση. Τέλος, παρουσιάζονται οί παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και επιχειρείται μία πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης της θυματοποίησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σχολικής τάξης αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: