Μαρία Πετμεζίδου, Ματσαγγάνης Μ. (επιμ.),1999, Προοπτικές τον κοινωνικού κράτους στη Ν. Ευρώπη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 283-288


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: