Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Ασφάλεια, στρατηγική και διαλεκτικός ρεαλισμός: οντολογικά και επιστημονολογικά ζητήματα στη συγκρότηση μιας διαφορετικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 100|1999, 79-113


Σκοπός του άρθρου είναι η συγκρότηση μιας θεωρητικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής με τη χρήση των εννοιών της ασφάλειας και της στρατηγικής, που να θεμελιώνεται στην υλική οντολυγική θεώρηση και στην επιστημολογική θέση ότι το υποκείμενο και το αντικείμενο δεν διαχωρίζονται το ένα από το άλλο.Το άρθρο αποτελεί ένα σχέδιο οικοδόμησης της προσέγγισης του διαλεκτικούρεαλισμού, που, αν και εντάσσεται στο ρεαλισμό, θεμελιώνεται σε διαφορετικήοντολογία, επιστημολογία και ερευνητική μεθοδολογία. Η οντολογική, επιστημολογική και μεθοδολογική προσέγγιση πάνω στην οποία στηρίζεται ο διαλεκτικός ρεαλισμός έχει ονομαστεί ολιστική/διαλεκτική, κύριο γνώρισμα τηςοποίας είναι το ότι υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ ολιστικής/συστημικής καιατομικιστικής/μειωτικής προσέγγισης και το ότι επιτρέπει την με χωρίς "αθροιστική λογική» σύνθεση διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης.Η θέση του άρθρου είναι ότι το διεθνές σύστημα και τα κράτη προϋποθέτουν τοένα το άλλο και διαλεκτικά παράγουν τη δυναμική της διεθνούς πολιτικής. Η ασφάλεια αποτελεί την απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή συνθήκη, ενώ η στρατηγική την απαραίτητη και σε συνδυασμό επαρκή συνθήκη των διεθνών εξελίξεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: