Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Εκπαιδευτική πορεία και κοινωνική καταγωγή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 183-198


Μελετώντας την πιθανότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ σε συνάρτηση με την κοινωνική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπιστώνουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, στη σύγχρονη Ελλάδα, όντως λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής επιλογής. Η λειτουργία αυτή εντείνεται διαχρονικά, ιδίως ως προς τις προνομιούχες ακαδημαϊκές διαδρομές (ΕΜΠ, Ιατρική), ενώ βαρύνουσα επίδραση εμφανίζει και το (ταχέως μεταβαλλόμενο) μορφωτικό επίπεδο της μητέρας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: