Γιώργος Πλειός, Εξατομίκευση και τηλεοπτική επικοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 95|1998, 87-124


Η εξατομίκευση είναι το πιο σημαντικό φαινόμενο στις σχέσεις ατόμου και κοινωνίας στην ύστερη νεωτερικότητα. Στην τηλεοπτική επικοινωνία εκδηλώνεται με έντονο τρόπο, νέες μορφές και μέσα επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, η τηλεοπτική επικοινωνία είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες διεύρυνσης της εξατομίκευσης σε άλλες μορφές κοινωνικής δράσης. Η αναστοχαστική κοινωνιολογία (reflexive sociology) ερμηνεύει το φαινόμενο ως ουσιώδες γνώρισμα της αυτενεργού συγκρότησης του εαυτού στην ύστερη νεωτερικότητα. Νέοι, όμως, περιορισμοί της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναδύονται την περίοδο αυτή, που προέρχονται από την κεντρική θέση του εμπορεύματος-συμβόλου, της συμβολικής αξίας και του πολιτισμού της εικόνας στην κοινωνική οργάνωση. Ή είναι η διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέου τύπου ατομικότητας που χαρακτηρίζει την ύστερη νεωτερικότητα. Το άτομο αποκτά αισθητική αντίληψη για την ηθική, είναι ενεργό αλλά κυρίως στις καταναλωτικές του δραστηριότητες, παροντοποιεί το παρελθόν, ενδιαφέρεται πρώτιστα για την καθημερινότητα, προσεγγίζει την εξουσία και τις συλλογικότητες με όρους παιχνιδιού. Ο εαυτός χάνει τη συνεκτική του ενότητα και το άτομο χάνει την ικανότητα να θέτει τον εαυτό του στη θέση των άλλων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: