Διονύσης Μπαλούρδος, Δημογραφική μετάβαση και δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας: θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 94|1997, 3-44


Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι μηχανισμοί της ιστορικής εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας, με τη χρήση της θεωρίας της δημογραφικής μετάβασης. Ο πληθυσμός, αφού διέλθει όλα τα διαδοχικά στάδια της δημογραφικής μετάβασης, εμφανίζει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και τις χαμηλές τιμές τουδείκτη της γονιμότητας.Τα χαρακτηριστικά αυτά εμφανίζονται παράλληλα με την οικονομική στασιμότητα και τα οικονομικά προβλήματα των δεκαετιών 1970 και 1980.Πολλοί επιστήμονες επέδειξαν ευαισθησία και έντονη ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη αυτή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διατυπώθηκαν περισσότερο αισιόδοξες απόψεις και προοπτικές.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: