Αγγελική Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, Η συγκρότηση του υποκειμένου μέσω των δομών της γλώσσας και του πολιτισμού, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92|1997, 109-125


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: