Δημήτρης Α. Παπαδόπουλος, Υπεύθυνες δηλώσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση: ένα θεσμικό μέσο αντίστασης της γραφειοκρατίας στον εκσυγχρονισμό, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 91|1996, 43-77


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: