Ιωάννης Δ. Κατερέλος, Κατά συνθήκη συμπεριφορά στις κοινωνικές αναπαραστάσεις: μια μελέτη της κοινωνικής αναπαράστασης της εκπαιδευτικής σχέσης στους δασκάλους, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 91|1996, 123-143


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: