Μαρία Μαντουβάλου, Αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδικασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου ΙΙ: προβληματική για την ανάλυση του χώρου στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 89|1996, 53-80


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: