Μαρία Μαντουβάλου, Αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδικασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου Ι: σημειώσεις στη θεωρία μέσα από την ελληνική εμπειρία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88|1995, 33-59


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: