Ιωάννης Δ. Κατερέλος, Δείκτες κεντρικότητας στοιχείων, ανάλυση των ομοιοτήτων και δέντρο μέγιστης ομοιότητας: μια μεθοδολογική προσέγγιση της δομής των κοινωνικών αναπαραστάσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87|1995, 79-102


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: