Π. Σινόπουλος, «Κοινωνιολογική ποίηση»: μια δυνατότητα στο χώρο της μεθόδου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87|1995, 103-113


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: