Αφροδίτη Τεπέρογλου, Δ. Γ. Τσαούσης και Α. Χατζηγιάννη, Κοινωνικές και χωροταξικές προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΠΗ ως θεσμών σύνδεσης των ηλικιωμένων με την κοινότητα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 82|1991, 135-138


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: