Λίλα Αντωνοπούλου, Ελληνικό ή ξένο φάρμακο;: στατιστική διερεύνηση, με την ανάλυση των αντιστοιχιών, της επιλογής των γιατρών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 81|1991, 3-21


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: