Γιώργος Κ. Σιάρδος, Τεχνικές θεματικής ανάλυσης των μεταβλητών στάσεων στην κοινωνικοψυχολογική έρευνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 81|1991, 81-90


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: