Δημήτρης Οικονόμου, Σύγχρονες τάσεις στη χωροταξική οργάνωση της ελληνικής βιομηχανίας: αναδιάρθρωση του κεφαλαίου, αποκέντρωση και χωρικός καταμερισμός της εργασίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 76|1990, 3-39


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: