Γιάννης Παπαμιχαήλ, Δομή και ανασυγκρότηση των παραστάσεων των εκπαιδευτικών για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 74|1989, 157-170


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: