Ιωάννα Λ. Καυταντζόγλου, Η ιδεολογία του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού: από τους αστούς στους επιχειρηματίες-καινοτόμους, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 84-101


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: