Ι. Ε. Πυργιώτης, Δάσκαλοι και κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: οι επιπτώσεις του κοινοβουλευτικού συστήματος στην εξέλιξη του διδασκαλικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 200-235


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: