Β. Ν. Γεωργακοπούλου, Π. Γ. Παυλόπουλος: η παραοικονομία στην Ελλάδα-μια πρώτη ποσοτική οριοθέτηση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 251-261


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: