Αντώνης Μωυσίδης, Συμβολαιϊκή παραγωγή: μια σύγχρονη μορφή ενσωμάτωσης του αγροτικού τομέα στον καπιταλισμό, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 76-111


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: