Χρήστος Αρ. Ιωάννου, Πολιτική μισθών, συλλογικές διαπραγματεύσεις και απεργιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 68|1988, 73-110


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: