Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, Γυναίκες και πολιτική/Γυναίκες και πολιτική επιστήμη: η ανάπτυξη μιας φεμινιστικής πολιτολογικής θεώρησης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 65|1987, 3-22


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: