Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Ο εξισωτικός και αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος: Ανάλυση με στόχο τη διαμόρφωση θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 56|1985, 105-128


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: