Σάββας Αγουρίδης, Ο χαρακτήρας της κοινοκτημοσύνης στην αρχική εκκλησία και η μαρτυρία των πράξεων των Αποστόλων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 49|1983, 110-121


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: