Κώστας Ρόκος, Στοιχεία οργάνωσης της καθημερινής ζωής σε μεσαίο αστικό κέντρο (Λαμία), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39|1980, 240-254


Ή καθημερινή ζωή, ακόμη καί στίς συνθήκες μεσαίου αστικούκέντρου, διαφοροποιείται έντονα μέσα στην πόλη, παρουσιάζεισημαντική έλλειψη συνοχής καί έπιδρα διαλυτικά στίς κοινωνικέςσχέ&εις.Σέ αντίθεση μέ τρέχουσες άντιλήψεις καί τυπικά σχήματα, ήσυστηματική ανάλυση τής όργάνωσης τής καθημερινής ζωής φα­νερώνει τόν καθοριστικό ρόλο του τρόπου ζωής καί τών προσδο­κιών στή διαμόρφωσή της· ιδιαίτερα σέ δ,τι άφορά στίς σχέσειςτρόπου ζωής/προσδοκιών μέ κοινωνικο-οικονομικά, οικιστικά καίκυκλοφοριακά χαρακτηριστικά.Στό βαθμό πού ή άναδιάρθρωση καί ή έξισορρόπηση τής καθη­μερινής ζωής είναι θέμα σχεδιασμοΰ κρίνεται δτι άπαιτεϊται ριζικήάλλαγή τής σχεδιαστικής πρακτικής στόν τόπο μας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: