Χρήστος Πράπας, Ποιότητα ζωής και αίσθημα ευτυχίας σε γηγενείς Έλληνες, Πόντιους παλιννοστούντες και Αλβανούς μετανάστες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 3-28


Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις γηγενών, μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ικανοποίηση από τη ζωή και το αίσθημα ευτυχίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 303 (58.3%) Έλληνες, 114 (21.9%) μετανάστες από την Αλβανία και 103 (19.8%) Πόντιοι παλιννοστούντες. Από αυτούς οι  257 (49.4%) ήταν άντρες και οι 263 (50.6%) γυναίκες με μέση ηλικία 36.3 έτη και εύρος από 18 έως 64 έτη. Η έννοια της ποιότητας ζωής εξετάστηκε με το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής (WHOQOL, WHO, 1993, σελ.  1-7), το οποίο αξιολογεί Σωματική, Ψυχολογική-Συναισθηματική, Διαπροσωπική και Κοινωνική Ευημερία. Το υποκειμενικό αίσθημα ευτυχίας εκτιμήθηκε με το Ερωτηματολόγιο «Υποκειμενικό Αίσθημα Ευτυχίας-Συναισθηματική πλευρά» («Affect Balance Scale» Bradburn, 1969, σελ. 78), και την κλίμακα «Ικανοποίηση από τη Ζωή» («Satisfaction with life scale» Diener, 2000, σελ. 40). Τα αποτελέσματα έδειξαν ανισότητα στην ποιότητα ζωής και στην ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ γηγενών, μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην προσλαμβανόμενη αντίληψη της ευτυχίας. Ανεξάρτητα από αυτό, οι Αλβανοί μετανάστες φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές, εκφράζουν υψηλότερο επίπεδο διαπροσωπικής και κοινωνικής ευημερίας από ό,τι οι Πόντιοι παλιννοστούντες.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: