Θωμάς Μαλούτας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119|2006, 175-209


Στο παρόν άρθρο** χρησιμοποιούνται δεδομένα από την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2001) προκειμένου να προσεγγισθεί η εκπαιδευτική ανισότητα στην Αθήνα. Διερευνάται, ειδικότερα, η άνιση κοινωνικο-χωρική κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης ως αποτύπωση της άνισης έκβασης των εκπαιδευτικών διαδρομών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να διατυπωθούν υποθέσεις που αφορούν τόσο τις εκπαιδευτικές στρατηγικές των μεσαίων και υψηλών στρωμάτων όσο και τον αντίκτυπο τους στον κοινωνικό διαχωρισμό του τόπου κατοικίας. Διάφορες μορφές τέτοιων στρατηγικών αντιστοιχούν σε διαφορετικά τμήματα των στρωμάτων αυτών με ποικίλες επιπτώσεις όσον αφορά τον κοινωνικό διαχωρισμό, τον οποίο σε γενικές γραμμές εντείνουν.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: