Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΛΕΩΝ ΤΣΙΜΠΟΣ, 2004, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΡΧΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119|2006, 211-213


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: