Σωτήρης Χτούρης, Μια πρόταση για τη διαλεκτική μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας: Το παράδειγμα των Εστιασμένων Ομάδων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 117-145


Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο ερευνητικό έργο ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ι) In4Youth εστιάζοντας στην τεχνική των εστιασμένων ομάδων και στην ανάπτυξη μιας διαλεκτικής μεθοδολογίας ποιοτικής έρευνας. Στη μεθοδολογία αυτή εντάσσονται διάφορες παραδόσεις της ποιοτικής έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός δόκιμου εργαλείου καταγραφής και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων που θα στηρίζεται στην  διάδραση των συμμετεχόντων των Εστιασμένων Ομάδων αλλά και στη δυναμική και διαλεκτική ανάδειξη των κοινωνικών φαινομένων. Η έρευνα In4Youth αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία μελέτης της δυναμικής της κοινωνικής  ένταξης ή  του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας μέσω των Εστιασμένων Ομάδων (Focus Group), διότι η μέθοδος καταγράφει διαλεκτικά την επισφάλεια και την αμφιθυμία των συμμετεχόντων στις διαδρομές τους ανάμεσα στην εκπαίδευση, την προσωρινή εργασία και τις καταστάσεις ανεργίας. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: