Άννα Λυδάκη, Ο δρόμος προς τη Δύση. Η μετανάστευση στον ελληνικό κινηματογράφο και ένα παράδεγμα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 126|2008, 81-111


Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια κοινωνιολογική ανάγνωοη της ταινίας του Κυριάκου Κατζουράκη Ο δρόμος προς τη Δύση (2003) προκειμένου να αναδειχθεί ο τρόπος αναπαράστασης της μετανάστευσης στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Θεωρήθηκε σκόπιμο να προηγηθούν σύντομοι σχολιασμοί για τη σχέση του κινηματογράφου με την κοινωνική πραγματικότητα και για την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή που έχει ως θέμα τη μετανάστευση

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: